شما برای پیوستن دعوت شده اید

سخنرانی های هفتگی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان


ز
زهره حیدری (مالک)

موارد ضبط شده اتاق


نام بندانگشتی‌ها طول کاربران قابلیت دید قالب ها
سخنرانی های هفتگی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان
ضبط شده در
1 h 11 min 61 ارایه
سخنرانی های هفتگی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان
ضبط شده در
1 h 30 min 29 ارایه
سخنرانی هفتگی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان سال 1401
ضبط شده در
46 min 64 ارایه
سخنرانی هفتگی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان سال 1401
ضبط شده در
53 min 7 ارایه
سخنرانی هفتگی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان سال 1401
ضبط شده در
58 min 22 ارایه
سخنرانی هفتگی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان سال 1401
ضبط شده در
1 h 33 min 11 ارایه
سخنرانی هفتگی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان سال 1401
ضبط شده در
1 h 10 min 76 ارایه
سخنرانی هفتگی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان سال 1401
ضبط شده در
1 h 22 min 84 ارایه
سخنرانی هفتگی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان سال 1401
ضبط شده در
55 min 273 ارایه
سخنرانی هفتگی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان سال 1401
ضبط شده در
54 min 71 ارایه
سخنرانی هفتگی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان سال 1401
ضبط شده در
1 h 11 min 41 ارایه
سخنرانی هفتگی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان سال 1401
ضبط شده در
48 min 134 ارایه
سخنرانی هفتگی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان سال 1401
ضبط شده در
1 h 13 min 152 ارایه
سخنرانی هفتگی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان سال 1401
ضبط شده در
1 h 13 min 205 ارایه
کوکی ها به ما کمک میکنند تا خدمات خود را ارائه دهیم. با استفاده از این خدمات، شما با استفاده از کوکی های ما موافقت میکنید.